شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
شهید انجنیر میر احمد غوریانی

mirahmad

انجنیر میر احمد غوریانی در سال 1338 در ولسوالی غوریان به دنیا آمد. تحصیلات خویش را در دانشکده انجنیری ساختمان دانشگاه کابل به پایان رسانید و پس از آن به صف جهاد پیوست. او مردی است که نه تنها نامش، بلکه خاطره رشادت ها و حماسه هایش، هرگز از یادها نخواهد رفت. در دوران تحصیل با سربلندی و عزت و پایمردی و مقاومت، جلو نفوذ اندیشه های پلید الحادی را در مدرسه و دانشگاه می گرفت و با آغاز جهاد، سلاح در دست گرفت و به مبارزه علیه مزدوران روسی پرداخت. وی با تدبیر کیاست و هوشیاری نظامی که داشت، شوون جبهه تحت فرماندهی خود را به موفقیت به پیش می برد و با همین دشمن ستیزی هایش بود که همچون کابوس هولناک، خواب دشمنان را می آشفت.
تا این که دشمن تاب نیاورد و چون با دام هایش نتوانست وی را به چنگ آورد، مسیرهای تردد او را مین گذاری نمود و این جوان شایسته و وارسته را در سال 1364 به شهادت رسانید.