شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
عبدالرزاق جکانی

عبدالرزاق جکانی در شهر هرات به دنیا آمد. از آغاز جوانی در کنار برادران خود در جبهات شهید افضلی مصروف جهاد مسلحانه گردید. او جوانی متواضع بردبار و صبور بود. او سرانجام در اوایل سال 1370 بعد از فتح پسته پروانه مربوط محمد عمر سیاه به شهادت رسید.

لوای حق، سال چهارم، شماره مسلسل 45، 30 حوت 1370، ص 61