شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
فرمانده شهید خواجه نوراحمد جامی الاحمدی

فرمانده شهید خواجه نوراحمد جامی الاحمدی در سال 1346 در زنده جان به دنیا آمد. در سال 1353 شامل مکتب لیسه زنده جان گردید و هنوز دوران ابتدایی را به پایان نرسانیده بود که کودتای هفتم ثور به وقوع پیوست. این نوجوان در سال 1360 در کنار برادران مجاهد خود قرار گرفت و طی مدت ده سال مبارزه بالاخره در تاریخ 3/3/1370 در ولسوالی زنده جان هرات بعد از بیست روز مقاومت مجروح شد و به تاریخ 15/3/1370 به شهادت رسید.

لوای حق، سال چهارم، شماره مسلسل 45، 30 حوت 1370، ص 60.