شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۸ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
محمد نور

محمد نور فرزند عادل خان از مجاهدین جبهه شهید محمد عثمان دین پرور مربوط جبهات شهید افضلی در قریه نوبادام ولسوالی انجیل هرات در خانواده ای نیازمند به دنیا آمد. دوران نوجوانی و سال های نخست جوانی را به کشاورزی و مالداری پرداخت. از آغاز روی کارآمدن حکومت مارکسیستی در پهلوی مجاهدین قرار گرفت و سرانجام هنگام نگهبانی از سنگر خویش موقع صبح روز 6/4/1368 در قریه نوبادام به شهادت رسید.

لوای حق، سال سوم، شماره 2 و 3، قوس و جدی 1368، ص33