شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز پنجشنبه، ۱۴ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
گل محمد پهلوان فاریابی

گل محمد پهلوان فاریابی در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب به دنیا آمد. از آغاز جهاد در کنار مجاهدین جبهات شهید افضلی قرار گرفت و در نبردهای حماسه آفرین کاکری و دیگر نواحی مرز و در جنگ های متدوام غرب شهر هرات از خود نام و آوازه تحسین برانگیز بجا گذارد و موفق به فتوحات بسیار گردید و از جمله در طرح نفوذی این جبهات همراه با فرمانده احمد صدیق در صفوف دولت جابجا گردید که بعد از فعالیت های بسیار با افراد و امکانات پسته مربوطه در شاهراه هرات-تورغندی به مرکزیت جهادی خویش مراجعت کرد.

او سرانجام در نبرد زنده جان بعد از فتح پسته کاریز زنده جان به تاریخ 6/6/1370 در اثر انفجار مین جام شهادت را سرکشید.

لوای حق، سال چهارم، شماره مسلسل 45، 30 حوت 1370، ص 61