شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز سه شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
تاج شهادت – احمد

آفتابی را که داد از دست مهر خاورش
مهر گردون بهر پابوسی شدی فرش درش
آنکه گر آتش زدی بر دشمنان روز مصاف
مدعی در سوختن بودی سپنج مجمرش
بالش او سنگ بودی، بستر او فرش خاک
می سزد فرش بهشتش، نوش آب کوثرش
سد جوعش بود از توفیق در فتح جهاد
دائما سیراب بود آن تشنه آب خنجرش
او صفی الله غازی بود کردندش شهید
رفت تا آدم صفی الله گیرد در برش
چون صفی الله غازی هست مهمان خدای
زیب دارد گر برد جبریل روی شهپرش
بود چون شیر ژیان ده سال مصروف جهاد
کس ندید آرامش اندرخانه غیر از سنگرش
رفت با تاج شهادت عاقبت سوی بهشت
آنکه از الله اکبر بود تاجی برسرش
مرده نبود آنکه در راه خدا گردد شهید
اخگر سوزنده دارد شعله خاکسترش
سال تاریخ شهادت جست دولت از خرد
اشک خونین ریخت درین لحظه از چشم ترش
گفت (یا الله حی) بنویس و با آن می شمار
پنج بار (الله اکبر) روی لوح مرمرش