شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز دوشنبه، ۱۸ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
اساسنامه بنیاد شهید افضلی

به نام خدا

شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .

با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند.

هر چند ساختار های قبلی دوران بحران و مصیبت، مدتی به خاطر ایجاد فضای یکسان، دست از همراهی پیوسته با گذشته بر داشتند؛ ولی هر گز همدلی و همفکری را کنار ننهاده و هر از گاهی و به مناسبت های خداپسندانه،  حضور یگرنگ خویش را به نمایش گذاشتند.

 با وجود شرایط حاضر احساس میگردد که ایجاد تشکل های خیرخواهانه، به هدف رسیدگی و ساماندهی مشکلات و خواسته های طبقات مختلف جامعه مخصوصاً  آنهایی که دسترسی کمتری به مراجع حمایت کننده دارند، نه تنها که یک حرکت بازدارنده نیست؛ که منحیث تحرکی مثبت، یاری دهنده ی بخش های مختلف نظام نیز محسوب میگردد.

بر بنیاد این دیدگاه، جمعی از هواخواهان و دوستداران قائد شهید صفی الله افضلی، در ولایت هرات،  اراده نمودند تا در پرتو عنایات حضرت حق و به تأسی از قوانین نافذه ی کشور، جهت استمرار اندیشه ها و آرمانهای آن راد مرد بزرگ – که تحقق خواسته های یادشده است –  نهاد خیریه ای را تحت نام « بنیاد شهید افضلی » به منظور انجام فعالیت های ( فرهنگی – اجتماعی ) تأ سیس نمایند .

با طرح این پیشگفتار اساسنامه ی « بنیاد شهید افضلی » در شش فصل و بیست  ماده تدوین گردیده است.

فصل اول: احکام عمومی:

ماده اول: این اساسنامه بر بنیاد حکم ماده ی (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مصوب 14 جدی 1382 تدوین گردیده است.

ماده دوم: در این اساسنامه بنیاد خدمات فرهنگی –  اجتماعی شهید صفی الله افضلی به نام « بنیاد شهید افضلی » یاد می گردد.

ماده سوم: مرکز « بنیاد شهید افضلی » شهر هرات بوده و در صورت نیاز نمایندگی آن در مرکز کشور «کابل» نیز تأسیس می گردد.

ماده چهارم: « بنیاد شهید افضلی » دارای آرم مخصوص می باشد.

فصل دوم: اهداف « بنیاد شهید افضلی »:

ماده پنجم: « بنیاد شهید افضلی » دارای اهداف ذیل می باشد:

 1. اهتمام در جهت گسترش فضای امنیت روحی، کاری و اقتصادی در جامعه.
 2. تقویت برنامه های بازسازی و نوسازی در حد امکانات دست داشته.
 3. حمایت از حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه.
 4. کوشش در جهت آگاهی دادن هر چه بهتر افراد و فامیل های آسیب دیده به منظور دست یابی به امکانات مورد نیاز شان از راه های سالم، قانونی و دولتی و پرهیز از توقعات ناممکن.
 5. تلاش در جهت ایجاد فرصت های شغلی برای بازماندگان فامیلهای آسیب دیده در جامعه.
 6. کوشش در خصوص جلب هرچه بیشتر کمک های مالی مردمی و اعضا ی « بنیاد شهید افضلی » جهت مساعدت های  عاجل برای افراد و فامیل های آسیب دیده.
 7. تدوین پروگرام های آموزشی و آگاهی دهنده برای اقشار آسیب دیده ی جامعه.
 8. راه اندازی برنامه ی سروی و تحقیق در خصوص شناخت دقیق از افراد مؤثر (فرهنگی – اجتماعی ) و فامیل های آسیب دیده.
 9. تدویر کنفرانس ها و سمینار های فرهنگی –  اجتماعی.
 10. تعمیم و گسترش اندیشه های شهید افضلی و برگزاری مراسم یادبود شهدای عالی مقام.
 11. چاپ و نشر برنامه های انجام شده از جانب « بنیاد شهید افضلی » در قالب نشریه و کتاب.
 12. سهمگیری در برنامه های خیر خواهانه ای که از جانب نهاد های همطراز برگزار می گردد.
 13.  تلاش در جهت ایجاد هماهنگی بین نهاد های همگون.

فصل سوم: ساختار تشکیلاتی ُ  وظایف و صلاحیت ها

ماده ششم: « بنیاد شهید افضلی » دارای بخش های اصلی ذیل می باشد:

 1. مجمع عمومی
 2. هیات اجرائیه

ماده هفتم: مجمع عمومی متشکل از اعضای « بنیاد شهید افضلی » بوده و عالی ترین ارگان تصمیم گیری کانون می باشد .

 1. جلسات عادی مجمع عمومی هر سال یکبار برگزار می گردد.
 2. مجمع عمومی به اشتراک دو سوم اعضا برگزار می گردد.
 3. مجمع عمومی متشکل از اعضای اصلی « بنیاد شهید افضلی » می باشد.

ماده هشتم: وظایف و صلاحیت های مجمع عمومی به قرار ذیل می باشد:

 1. تدوین، تعدیل تغییر و نظارت بر تطبیق اساسنامه.
 2. تعیین و سبکدوشی اعضای هیات اجرائیه.
 3. بررسی گزارش های ارائه شده هیات اجرائیه و تصمیم گیری در مورد آن.
 4. انحلال « بنیاد شهید افضلی » با اکثریت دو ثلث اعضا.

ماده نهم: هیات اجرائیه بعد از مجمع عمومی عالی ترین ارگان تصمیم گیری می باشد.

 1. جلسات عادی هیات اجرائیه هر سه ماه یکبار برگزار می گردد.
 2. جلسه هیات اجرائیه با شرکت دو سوم اعضا برگزار می گردد.
 3. جلسات فوق العاده هیات اجرائیه با پیشنهاد یک سوم اعضا و در صورت لزوم با در خواست خود هیات اجرائیه برگزار می گردد.
 4. اعضای هیا ت اجرائیه توسط مجمع عمومی و برای مدت دو سال انتخاب می گردند.
 5. اعضای هیات اجرائیه شامل رئیس، معاون، منشی و مسئولین کمیسیون ها می باشند.
 6. رئیس، معاونان و منشی هیات اجرائیه از میان اعضای آن انتخاب می گردند.

ماده دهم: هیات اجرائیه دارای وظایف و صلاحیت ها ذیل می باشد:

 1. انتخاب اعضای هیات اجرائیه به شمول رئیس و معاون، منشی و مسئولین کمیسیون ها و همچنین تصمیم گیری در مورد پذیرش اعضای جدید و پایان عضویت .
 2. برگزاری جلسات عادی و فوق العاده مجمع عمومی.
 3. تصویب لوایح وظایف کمیسیون ها.
 4. بررسی گزارشهای ارائه شده کمیسیونها و نظارت بر کار آنها.
 5. بررسی مسایل مالی و ترتیب بودجه سالانه و ارائه آن به رئیس و هیات اداری
 6. تامین و گسترش روابط و زمینه سازی برای جلب مساعدت های شفاف با موسسات و نهادهای دیگر.

ماده یازدهم: امور مربوط به هیات اجرائیه در قالب چهار کمیسیون ذیل پی گیری می گردد.

 1. کمیسیون امور فرهنگی.
 2. کمیسیون امور اجتماعی.
 3. کمیسیون مالی و اقتصادی.
 4. کمیسیون روابط عمومی.

ماده دوازدهم: وظایف و صلاحیتهای کمیسیونها طبق لایحه داخلی هر کمیسیون تعیین و مشخص می گردد.

فصل چهارم: عضویت و شرایط آن:

 ماده سیزدهم:  همه علاقمندان به خدمت خیرخواهانه، فرهنگیان، اهل دانش و حرقه که متعهد به اهداف مندرج در اساسنامه بوده و در جهت تحقق آنها سهم فعال گرفته، جق العضویت و  حق الشمول خود را بپردازند به شرط پذیرش این اساسنامه، می توانند عضویت  « بنیاد شهید افضلی » را حاصل نمایند.

 1. شخص داوطلب باید دارای سجایای نیک اخلاقی باشد.
 2. شخص داوطلب ، باید تقاضای عضویت خود را به یکی از مراجع  « بنیاد شهید افضلی » ارائه و پس از بررسی و تائید هیات اجرائیه،  به عضویت  « بنیاد شهید افضلی » پذیرفته می شود.
 3. شخص عضو در صورت عدم رعایت اساسنامه و ارتکاب اعمال مغایر با حیثیت  « بنیاد شهید افضلی » با نظر دو سوم اعضای هیات اجرائیه از عضویت  « بنیاد شهید افضلی » اخرا ج می گردد.
 4. هیچ کسی نمی تواند به تحمیل عقاید خویش اسرار ورزد.

فصل پنجم: امور مالی و اقتصادی

ماده چهاردهم: « بنیاد شهید افضلی » بودجه کاری خود را از منابع ذیل تمویل می نمایند:

 1. حق الشمول و حق العضویت.
 2. عواید حاصل از فعالیتهای نشراتی، تدویر کورس های آموزشی و برگزاری نمایشگاه ها و سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی.
 3. مساعدت و کمکهای داخلی و خارجی بدون قید و شرط.

ماده پانزدهم: اندازه حق الشمول و حق العضویت توسط هیات اجرائیه تعیین می گردد.

ماده شانزدهم: امور حسابی  « بنیاد شهید افضلی » طبق اصول حسابی رایج انجام و سال مالی سال (هـ.ش) می باشد.

ماده هفدهم: در صورت انحلال  « بنیاد شهید افضلی » امکانات و سرمایه نقدی و جنسی  آن به دولت واگذار خواهد شد.

فصل ششم: احکام متفرقه:

ماده هژدهم: در صورت مساعد بودن زمینه های فعالیت اقتصادی« بنیاد شهید افضلی » می تواند برای پیشبرد اهداف خود اقدام به فعالیتهای مؤثر و مناسب  نماید.

ماده نزدهم: « بنیاد شهید افضلی » می تواند فعالیت نشراتی داشته و دارای نشریه ی مشخص باشد.

ماده بیستم: نمونه ی آرم « بنیاد شهید افضلی » و توضیحات آن با شهرت اعضای مؤسس و همچنین سه نفر از اعضای کمیسیون مالی در ضمیمه اساسنامه در ج می باشد.

permit