شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز دوشنبه، ۱۸ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
خجسته سرور و سالار ما صفی الله – فریدون فر

چنان نمود به مارو مصیبت جانکاه
که روز روشن ما گشت همچو شام سیاه
دریغ و درد که این قدر ما ندانستیم
به راه شیر کمین کرد حیله گر روباه
جوان با هنر و قهرمان و گرد و دلیر
خجسته سرور و سالار ما صفی الله
یگانه گوهر رادی و مظهر مردی
که چتر رفعت او رفت تا به مهر و به ماه
میان راست روان، راست قامتی چون او
فلک ندید و ندیده است بعد از این هرگاه
گروه سفله و اوباش و از خدا بیزار
به خوی بدکنشی خود زدندش اندر راه
تو ای شریر ستمگستر جفا پیشه
که دست برده¬یی زی آفتاب والاجاه
رقم نموده به خون صفحۀ خودش تاریخ
که آسمان و ملائک فرشته اند و گواه
تو قدر مرد ندانی، اسیر شیطانی
چرا که دیو نهاده است بر سر تو کلاه
تو خون مهتر مظلوم ریختی به زمین
خدای پاک تو را رانده از در و درگاه
تو شبح تیره وتاری، تو ظلمت ظلمی
تو آفتی، تو فریبی، تو حیله ای و گناه
تویی که پیکر و اندام تو همی لرزد
ز ترس و واهمۀ لا اله الا الله
تویی که کشور اسلام از تو بیزار است
توئی که در ره ملت همی کنی بس چاه
خدای روح شهیدان برد به خلد برین
در آن مقام فزونش دهد فضیلت وجاه
خدای اجر مزیدی دهد به همچو شهید
که جان و تن بنمودش فدا بدین الله
خدای تا به ابد رو سیه نگهدارد
کسی که بوده درین جرم ومعصیبت آگاه
خدای دشمن اسلام را شکست دهد
مهاجمین زبون را براندازد از در گاه
خدای پاک کند قاتل شهیدان را
نحیف تر ز ملخ یا ضعیف ترا زکاه