شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز دوشنبه، ۱۸ حمل ۱۳۹۹
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
محمدالله افضلی – باور

بر بود من نبود تو باور نمی شود
هر بود با نبود برابر نمی شود
تا بوده ای خیال من از بودنت نبود
آن بوده در خیال مصور نمی شود
رفتی و قدر رفتنت از من دریغ شد
تقدیر رفته باز مقدر نمی شود
آن سر که سرور سر ما بود می سرود
هر سر که بر سر است به ما سر نمی شود
دارا و کیقباد و خشایار و اردشیر
با هر چه رستم است، سکندر نمی شود
با این قیام کوی تو گویی قیامت است
صحرای حشر اینهمه محشر نمی شود
تنهایی و سکوت به ما همچو باور است
جز رفتنت که بر همه باور نمی شود