شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی شهید قائد افضلی شهید قائد افضلیشهید قائد افضلی
امروز جمعه، ۲ حوت ۱۳۹۸
اساسنامه بنیاد شهید افضلی
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط نوین در افغانستان وارد دهمین سال آن گردیده و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف پدیدار گشته است . کشوری پس از سه ده ویرانی و نابسامانی، علایم احیای مجدد را در خود احساس نموده و آهسته ولی با دشواری گامهای رو به جلو نهاده است .
با وجود برپایی اساسات یک نظام در کشور، مشکلات و معاذیر بیرونی و داخلی جدید، یکی پی دیگری رونما گردید تا مردم افغانستان، بویژه آن عده از آسیب دیدگان و مصیبت رسیدگان اصلی سالهای جنگ و آوارگی، نتوانند به صورت درست از مزایای این دستاورد های نوین بهره مند گردند ....
یادنامه شهدا

May 21, 2017 : شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی

May 21, 2017 : فرمانده شهید عبدالسلام حیدری

May 21, 2017 : شهید محمد افضل افضلی

May 20, 2017 : فقیراحمد نبی

May 19, 2017 : شهید انجنیر میر احمد غوریانی

May 18, 2017 : شهید محمد قاسم نبی

May 16, 2017 : شهید نعمت الله افضلی

May 15, 2017 : شهید محمد معروف جامی

May 13, 2017 : عبدالله فرهاد

May 2, 2017 : شهید شیر احمد وردک

April 29, 2017 : فرمانده بسم الله

April 28, 2017 : شهید سید قاسم

April 27, 2017 : صوفی تاج محمد قادری

April 26, 2017 : شهید امین الله

April 25, 2017 : شهید بسم الله فرزند محمد جان

April 23, 2017 : خواجه محمد ایوب

April 21, 2017 : فرمانده شهید خواجه نوراحمد جامی الاحمدی

April 20, 2017 : خیرمحمد فرزند عبدالرحمن

April 19, 2017 : سید آقا هاشمی

April 10, 2017 : شیر احمد بافیض

April 1, 2017 : فرمانده صوفی محمود تیورگی

March 23, 2017 : عبدالظاهر چونگری

March 22, 2017 : شهید عبدالرئوف

March 21, 2017 : محمد اسماعیل یکتاپرست

March 21, 2017 : محمدابراهیم یکتاپرست

March 21, 2017 : عبدالرزاق جکانی

March 19, 2017 : شهید عبدالغفار

March 15, 2017 : عبدالواحد عظیمی

March 1, 2017 : عیدی محمد قادری

February 21, 2017 : شهید فرمانده غلام حیدر زنجیر شکن

February 20, 2017 : غلام ربانی

February 19, 2017 : گل احمد گزه

February 18, 2017 : گل محمد پهلوان فاریابی

January 21, 2017 : محمد نور

January 2, 2017 : لوای حق